Logare / Înregistrare

Curs valutar

EUR EUR
20,3339 0,0753
USD USD
16,5343 0,0432
RUB RUB
0,2862 0,0015
RON RON
4,3576 0,0162
Date: 21.03.2018
Source: BNM
 

PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE

 

Ordinul Ministerul Finanţelor Nr.119 din 06 august 2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile

(Monitorul Oficial Nr. 233-237 din 22 octombrie 2013)

 

Modificări:

1.ORDIN Nr. 26 din 04.03.2015 cu privire la  aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013

Publicat : 13.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 59-66     art Nr : 459

 

2.ORDIN Nr. 188 din 30.12.2014 cu privire la  aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 06.08.2013

Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 55    

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

Planul general de conturi contabile este elaborat în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi a altor acte normative contabile, ţinînd cont de cerinţele de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare şi necesităţile informaţionale ale entităţii.

Planul general de conturi contabile se extinde asupra entităţilor care ţin contabilitatea în partidă dublă, cu excepţia entităţilor care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), şi instituţiilor publice.

Planul general de conturi contabile reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi care rezultă din prevederile SNC şi altor acte normative contabile. Înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entităţii.

 

Planul general de conturi contabile cuprinde trei capitole:

I. Dispoziţii generale

II. Nomenclatorul conturilor contabile

III. Caracteristica şi modul de aplicare a conturilor contabile

 

În capitolul I este prezentat modul general de clasificare, funcţionare şi simbolizare a conturilor contabile.

Capitolul II cuprinde nomenclatorul claselor, grupelor de conturi, conturilor de gradul I (conturile sintetice) şi conturilor de gradul II (subconturile).

În capitolul III sînt caracterizate clasele, grupele de conturi şi conturile de gradul I şi prezentate principalele conturi corespondente pe debitul şi creditul fiecărui cont sintetic.

 

Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:

1. Active imobilizate

2. Active circulante

3. Capital propriu

4. Datorii pe termen lung

5. Datorii curente

6. Venituri

7. Cheltuieli

8. Conturi de gestiune

9. Conturi extrabilanţiere

 

Clasele 1-5 cuprind conturile de bilanţ, clasele 6-7 – conturile de rezultate, clasa 8 - conturile de gestiune şi clasa 9 - conturile extrabilanţiere.

Conturile de bilanţ sînt destinate generalizării informaţiei privind activele, capitalul propriu şi datoriile entităţii. La data raportării soldurile debitoare sau creditoare ale acestor conturi se iau în calcul la determinarea indicatorilor din bilanţ.

Conturile de rezultate sînt destinate generalizării informaţiei privind veniturile şi cheltuielile entităţii. La data raportării rulajele creditoare ale conturilor de venituri şi rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli se iau în calcul la determinarea indicatorilor din situaţia de profit şi pierdere.

Conturile de gestiune sînt destinate generalizării informaţiei privind costurile de producţie, adaosul comercial, încasările din vînzarea bunurilor în numerar, costurile refacturate şi alte elemente contabile cu caracter tranzitoriu. La data raportării conturile de gestiune se închid cu conturile de bilanţ şi/sau de rezultate.

Conturile extrabilanţiere sînt destinate generalizării informaţiei privind bunurile neînregistrate în bilanţul entităţii, dar aflate în gestiunea acesteia, creanţele şi datoriile contingente, garanţiile acordate şi primite, pierderile fiscale şi alte elemente similare.

Conturile din clasele 1-8 funcţionează în partidă dublă, conform căreia înregistrările se efectuează concomitent în debitul unui cont şi creditul altui cont.

Conturile din clasa 9 funcţionează în partidă simplă, conform căreia înregistrările se efectuează în debitul sau creditul unui singur cont, fără corespondenţă cu alte conturi.

Simbolizarea conturilor are la bază sistemul zecimal potrivit căruia:

− clasele de conturi sînt simbolizate cu o singură cifră de la 1 la 9;

− grupele de conturi sînt simbolizate cu două cifre, din care: prima indică codul (simbolul) clasei în care este inclusă grupa respectivă, iar a doua - numărul grupei;

− conturile de gradul I sînt simbolizate cu trei cifre, din care: primele două formează codul grupei, la care se referă contul respectiv, iar a treia cifră - numărul contului de gradul I;

− conturile de gradul II sînt simbolizate cu patru cifre, din care: primele trei cifre indică codul contului de gradul I, iar a patra cifră - numărul contului de gradul II al contului sintetic respectiv.

 

Conturile de gradul I din clasele 1-7 sînt obligatorii pentru toate entităţile, iar conturile de gradul I din clasele 8-9 şi conturile de gradul II din toate clasele au un caracter de recomandare şi se aplică, după caz, în funcţie de particularităţile activităţii entităţii şi cerinţele de prezentare a informaţiilor, precum şi în scopuri de analiză şi control.

 

Entităţile pot să introducă conturi suplimentare de gradul II în clasele 1-7 şi conturi de gradul I şi II în clasele 8-9 în conformitate cu necesităţile informaţionale proprii, fără dublarea şi denaturarea Planului general de conturi contabile.

 

Planul general de conturi contabile cuprinde conturi de activ şi de pasiv. Conturile din clasele 1, 2, 7 şi 8 (cu excepţia conturilor rectificative) sînt conturi de activ, iar conturile din clasele 3-6 (cu excepţia conturilor rectificative) sînt conturi de pasiv.

 

În Planul general de conturi contabile este utilizată terminologia din SNC şi alte acte normative contabile.

 

În baza Planului general de conturi contabile entitatea elaborează planul de conturi de lucru care conţine nomenclatorul integral al conturilor de gradul I şi II necesare pentru ţinerea contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare şi alte necesităţi informaţionale.

 

II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE

 

CLASA 1.

ACTIVE IMOBILIZATE

 

КЛАСС 1.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

11

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

11

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

111

Imobilizări necorporale în curs de execuţie

111

Незавершенные нематериальные активы

 

 

 

 

112

Imobilizări necorporale

112

Нематериальные активы

1121

Drepturi de autor şi titluri de protecţie

1121

Авторские права и охранные документы

1122

Brevete şi mărci

1122

Патенты и товарные знаки

1123

Know-how-uri şi francize

1123

Ноу-хау и франшизы

1124

Licenţe de activitate

1124

Лицензии на деятельность

1125

Programe informatice

1125

Программное обеспечение

1126

Desene şi modele industriale

1126

Промышленные рисунки и модели

1127

Drepturi de utilizare a activelor imobilizate

1127

Права пользования долгосрочными активами

1128

Imobilizări necorporale primite în gestiune economică

1128

Нематериальные активы, полученные в хозяйственное ведение

1129

Alte imobilizări necorporale

1129

Прочие нематериальные активы

 

 

 

 

113

Amortizarea imobilizărilor necorporale

113

Амортизация нематериальных активов

1131

Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie

1131

Амортизация авторских прав и охранных документов

1132

Amortizarea brevetelor şi mărcilor

1132

Амортизация патентов и товарных знаков

1133

Amortizarea know-how-urilor şi francizelor

1133

Амортизация ноу-хау и франшиз

1134

Amortizarea licenţelor de activitate

1134

Амортизация лицензий на деятельность

1135

Amortizarea programelor informatice

1135

Амортизация программного обеспечения

1136

Amortizarea desenelor şi modelelor industriale

1136

Амортизация промышленных рисунков и моделей

1137

Amortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate

1137

Амортизация прав пользования долгосрочными активами

1138

Amortizarea imobilizărilor necorporale primite în gestiune economică

1138

Амортизация нематериальных активов, полученных в хозяйственное ведение

1139

Amortizarea altor imobilizări necorporale

1139

Амортизация прочих нематериальных активов 

 

 

 

 

114

Deprecierea imobilizărilor necorporale

114

Обесценение нематериальных активов

 

 

 

 

12

IMOBILIZĂRI CORPORALE

12

ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

121

Imobilizări corporale în curs de execuţie

121

Незавершенные долгосрочные материальные активы

1211

Construcţii în curs de execuţie

1211

Незавершенное строительство

1212

Utilaj destinat instalării

1212

Оборудование к установке

1213

Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare

1213

Материальные активы до ввода в эксплуатацию

1214

Costuri ulterioare în curs de execuţie

1214

Незавершенные последующие затраты

 

 

 

 

122

Terenuri

122

Земельные участки

1221

Terenuri în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită

1221

Земельные участки в процессе подготовки к использованию по назначению

1222

Terenuri fără construcţii

1222

Земельные участки без сооружений

1223

Terenuri cu construcţii

1223

Земельные участки с сооружениями

1224

Terenuri cu zăcăminte

1224

Земельные участки с месторождениями

1225

Terenuri cu plantaţii perene

1225

Земельные участки с многолетними насаждениями

1226

Terenuri primite în gestiune economică

1226

Земельные участки, полученные в хозяйственное ведение

1227

Alte terenuri

1227

Прочие земельные участки

 

 

 

 

123

Mijloace fixe

123

Основные средства

1231

Clădiri

1231

Здания

1232

Construcţii speciale

1232

Специальные сооружения

1233

Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie

1233

Машины, оборудование и передаточные устройства

1234

Mijloace de transport

1234

Транспортные средства

1235

Instrumente şi inventar

1235

Инструменты и инвентарь

1236

Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ

1236

Последующие затраты по объектам, не принятым на баланс

1237

Mijloace fixe primite în leasing financiar

1237

Основные средства, полученные в финансовый лизинг

1238

Mijloace fixe primite în gestiune economică

1238

Основные средства, полученные в хозяйственное ведение

1239

Alte mijloace fixe

1239

Прочие основные средства

 

 

 

 

124

Amortizarea mijloacelor fixe

124

Амортизация основных средств

1241

Amortizarea clădirilor

1241

Амортизация зданий

1242

Amortizarea construcţiilor speciale

1242

Амортизация специальных

сооружений

1243

Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie

1243

Амортизация машин, оборудования  и  передаточных устройств

1244

Amortizarea mijloacelor de transport

1244

Амортизация транспортных средств

1245

Amortizarea instrumentelor şi

inventarului

1245

Амортизация инструментов и  инвентаря

1246

 

Amortizarea costurilor ulterioare  aferente obiectelor neînregistrate în

bilanţ

1246

 

Амортизация последующих затрат по

объектам, не принятым на баланс

1247

Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar

1247

Амортизация основных средств, 

полученных в финансовый лизинг

1248

Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică

1248

Амортизация основных средств,

полученных в хозяйственное ведение

1249

Amortizarea altor mijloace fixe

1249

Амортизация прочих основных

средств

 

 

 

 

125

Resurse minerale

125

Минеральные ресурсы

 

 

 

 

126

Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale

126

Амортизация и обесценение минеральных ресурсов

 

 

 

 

127

Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie

127

Обесценение незавершенных долгосрочных материальных активов

 

 

 

 

128

Deprecierea terenurilor

128

Обесценение земельных участков

 

 

 

 

129

Deprecierea mijloacelor fixe

129

Обесценение основных средств

 

 

 

 

13

ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE

13

ДОЛГОСРОЧНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

131

Active biologice imobilizate în curs de execuţie

131

Незавершенные долгосрочные биологические активы

 

 

 

 

132

Active biologice imobilizate

132

Долгосрочные биологические активы

 

 

 

 

133

Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate

133

Амортизация и обесценение долгосрочных биологических активов

1331

Amortizarea activelor biologice imobilizate

1331

Амортизация долгосрочных биологических активов

1332

Deprecierea activelor biologice imobilizate

1332

Обесценение долгосрочных биологических активов

 

 

 

 

14

INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

14

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

 

 

 

 

141

Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate

141

Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны

1411

Valori mobiliare

1411

Ценные бумаги

1412

Cote de participaţie

1412

Доли участия

1413

Depozite

1413

Депозиты

1414

Împrumuturi acordate

1414

Предоставленные займы

1415

Alte investiţii financiare

1415

Прочие финансовые инвестиции

 

 

 

 

142

Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate

142

Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные стороны

1421

Valori mobiliare

1421

Ценные бумаги

1422

Cote de participaţie

1422

Доли участия

1423

Depozite

1423

Депозиты

1424

Împrumuturi acordate

1424

Предоставленные займы

1425

Alte investiţii financiare

1425

Прочие финансовые инвестиции

 

 

 

 

15

INVESTIŢII IMOBILIARE

15

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 

 

 

 

151

Investiţii imobiliare

151

Инвестиционная  недвижимость

 

 

 

 

152

Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare

152

Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости

1521

Amortizarea investiţiilor imobiliare

1521

Амортизация инвестиционной  недвижимости

1522

Deprecierea investiţiilor imobiliare

1522

Обесценение инвестиционной  недвижимости

 

 

 

 

16

CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG

16

ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫДАННЫЕ АВАНСЫ

 

 

 

 

161

Creanţe pe termen lung

161

Долгосрочная дебиторская задолженность

1611

Creanţe comerciale pe termen lung

1611

Долгосрочная коммерческая дебиторская задолженность

1612

Creanţe pe termen lung privind leasingul

1612

Долгосрочная дебиторская задолженность по лизингу

1613

Alte creanţe pe termen lung

1613

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

 

 

 

 

162

Avansuri acordate pe termen lung

162

Долгосрочные авансы, выданные

1621

Avansuri acordate în ţară

1621

Авансы, выданные в стране

1622

Avansuri acordate în străinătate

1622

Авансы, выданные за рубежом

 

 

 

 

17

 

ALTE ACTIVE IMOBILIZATE

17

ДРУГИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

171

Cheltuieli anticipate pe termen lung

171

Долгосрочные расходы будущих периодов

 

 

 

 

172

Alte active imobilizate

172

Прочие долгосрочные активы

 

 

 

 

 

CLASA 2.ACTIVE CIRCULANTE

 

КЛАСС 2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

21

STOCURI

21

ЗАПАСЫ

 

 

 

 

211

Materiale

211

Материалы

2111

Materii prime şi materiale de bază

2111

Сырье и основные материалы

2112

Materiale auxiliare

2112

Вспомогательные материалы

2113

Piese de schimb

2113

Запасные части

2114

Combustibil

2114

Топливо

2115

Ambalaje

2115

Тара

2116

Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport

2116

Автопокрышки и аккумуляторы, приобретенные отдельно  от транспортного  средства

2117

Materiale cu destinaţia agricolă

2117

Материалы сельскохозяйственного назначения

2118

Materiale transmise temporar terţilor

2118

Материалы, временно переданныем третьим лица

2119

Alte materiale

2119

Прочие материалы

 

 

 

 

212

Active biologice circulante

212

Оборотные биологические активы

 

 

 

 

213

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

213

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

2131

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc

2131

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в запасе

2132

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare

2132

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации

2133

Construcţii şi dispozitive provizorii

2133

Временные сооружения и приспособления

2134

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor

2134

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, временно переданные третьим лицам

 

 

 

 

214

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

214

Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов

2141

Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

2141

Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов

2142

Uzura construcţiilor şi dispozitivelor provizorii

2142

Износ временных сооружений и приспособлений

 

 

 

 

215

Producţia în curs de execuţie

215

Незавершенное производство

2151

Produse în curs de execuţie

2151

Незавершенная продукция

2152

Servicii în curs de execuţie

2152

Незавершенные услуги

2153

Lucrări în curs de execuţie

2153

Незавершенные работы

 

 

 

 

216

Produse

216

Продукция

2161

Produse finite

2161

Готовая продукция

2162

Semifabricate din producţie proprie

2162

Полуфабрикаты собственного производства

2163

Produse secundare

2163

Побочная продукция

2164

Produse transmise temporar terţilor

2164

Продукция, временно переданная третьим лицам

 

 

 

 

217

Mărfuri

217

Товары

2171

Bunuri procurate în vederea revînzării

2171

Ценности, приобретенные для перепродажи

2172

Produse transmise spre vînzare magazinelor proprii

2172

Продукция, переданная для продажи в собственные магазины

2173

Bunuri imobiliare deţinute pentru vînzare

2173

Недвижимость, предназначенная для продажи

2174

Mărfuri transmise temporar terţilor

2174

Товары, временно переданные третьим лицам

 

 

 

 

22

CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE

22

КОММЕРЧЕСКАЯ И НАЧИСЛЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 

 

 

 

221

Creanţe comerciale

221

Коммерческая дебиторская задолженность

2211

Creanţe comerciale din ţară

2211

Коммерческая дебиторская задолженность внутри страны

2212

Creanţe comerciale din străinătate

2212

Коммерческая дебиторская задолженность из-за рубежа

2213

Alte creanţe comerciale

2213

Прочая коммерческая дебиторская задолженность

 

 

 

 

222

Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise

222

Поправки (оценочный резерв) по безнадежной дебиторской задолженности

 

 

 

 

223

Creanţe ale părţilor afiliate

223

Дебиторская задолженность аффилированных сторон

2231

Creanţe ale părţilor afiliate din ţară

2231

Дебиторская задолженность аффилированных сторон внутри страны

2232

Creanţe ale părţilor afiliate din străinătate

2232

Дебиторская задолженность аффилированных сторон из-за рубежа

2233

Alte creanţe ale părţilor afiliate

2233

Прочая дебиторская задолженность аффилированных сторон

 

 

 

 

224

Avansuri acordate curente

224

Текущие авансы выданные

2241

Avansuri acordate în ţară

2241

Авансы, выданные внутри страны

2242

Avansuri acordate în străinătate

2242

Авансы, выданные за рубежом

 

 

 

 

225

Creanţe ale bugetului

225

Дебиторская задолженность бюджета

2251

Creanţe privind impozitul pe venit

2251

Дебиторская задолженность по подоходному налогу

2252

Creanţe privind taxa pe valoarea adăugată

2252

Дебиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость

2253

Creanţe privind accizele

2253

Дебиторская задолженность по акцизам

2254

Creanţe privind alte impozite şi taxe

2254

Дебиторская задолженность по другим налогам и сборам

2255

Alte creanţe ale bugetului

2255

Прочая дебиторская задолженность бюджета

 

 

 

 

226

Creanţe ale personalului

226

Дебиторская задолженность персонала

2261

Creanţe ale titularilor de avans

2261

Дебиторская задолженность подотчетных лиц

2262

Creanţe privind recuperarea prejudiciului material

2262

Дебиторская задолженность по возмещению материального ущерба

2263

Creanţe privind împrumuturile acordate personalului

2263

Дебиторская задолженность по займам, выданным персоналу

2264

Alte creanţe ale personalului

2264

Прочая дебиторская задолженность персонала

 

 

 

 

23

ALTE CREANŢE CURENTE

23

ПРОЧАЯ  ТЕКУЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 

 

 

 

231

Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii

231

Дебиторская задолженность по доходам от использования третьими лицами активов субъекта

2311

Creanţe privind leasingul

2311

Дебиторская задолженность по лизингу

2312

Creanţe privind dobînzile şi redevenţele calculate

2312

Дебиторская задолженность по начисленным процентам и роялти

2313

Creanţe privind dividendele calculate

2313

Дебиторская задолженность по начисленным дивидендам

2314

Alte creanţe privind veniturile

2314

Прочая дебиторская задолженность по доходам

 

 

 

 

232

Creanţe preliminate

232

Предстоящая дебиторская задолженность

2321

Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul

2321

Предстоящая дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом

2322

Creanţe preliminate privind leasingul

2322

Предстоящая дебиторская задолженность по лизингу

2323

Alte creanţe preliminate

2323

Прочая предстоящая дебиторская задолженность

 

 

 

 

233

Creanţe curente privind asigurările

233

Текущая дебиторская задолженность по страхованию

 

 

 

 

234

Alte creanţe curente

234

Прочая текущая дебиторская задолженность

2341

Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate

2341

Дебиторская задолженность по выбытию долгосрочных активов

2342

Creanţe privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute

2342

Дебиторская задолженность по предъявленным и признанным претензиям

2343

Creanţe privind alte operaţii

2343

Дебиторская задолженность по другим операциям

 

 

 

 

24

NUMERAR

24

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

 

 

 

 

241

Casa

241

Касса

2411

Casa în monedă naţională

2411

Касса в национальной валюте

2412

Casa în valută străină

2412

Касса в иностранной валюте

2413

Numerar în casierie legat

2413

Связанные денежные средства в кассе

 

 

 

 

242

Conturi curente în monedă naţională

242

Текущие счета в национальной валюте

2421

Numerar la conturi nelegat

2421

Несвязанные денежные средства на счетах

2422

Numerar la conturi legat

2422

Связанные денежные средства на счетах

 

 

 

 

243

Conturi curente în valută străină

243

Текущие счета в иностранной валюте

2431

Numerar la conturi în ţară

2431

Денежные средства на счетах внутри страны

2432

Numerar la conturi în străinătate

2432

Денежные средства на счетах за рубежом

2433

Numerar la conturi legat

2433

Связанные денежные средства на счетах

 

 

 

 

244

Alte conturi bancare

244

Другие банковские счета

2441

Acreditive

2441

Аккредитивы

2442

Carduri bancare

2442

Банковские карточки

2443

Numerar la alte conturi bancare

2443

Денежные средства на прочих банковских счетах

 

 

 

 

245

Transferuri de numerar în expediţie

245

Денежные переводы в пути

 

 

 

 

246

Documente băneşti

246

Денежные документы

 

 

 

 

25

INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE

25

ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

 

 

 

 

251

Investiţii financiare curente în părţi neafiliate

251

Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны

2511

Valori mobiliare

2511

Ценные бумаги

2512

Cote de participaţie

2512

Доли участия

2513

Depozite

2513

Депозиты

2514

Împrumuturi acordate

2514

Выданные займы

2515

Alte investiţii financiare curente

2515

Прочие текущие финансовые инвестиции

 

 

 

 

252

Investiţii financiare curente în părţi afiliate

252

Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны

2521

Valori mobiliare

2521

Ценные бумаги

2522

Cote de participaţie

2522

Доли участия

2523

Depozite

2523

Депозиты

2524

Împrumuturi acordate

2524

Выданные займы

2525

Alte investiţii financiare curente

2525

Прочие текущие финансовые инвестиции

 

 

 

 

253

Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen

253

Оценочные резервы для убытков по ссудам/займам, не оплаченным  в срок

 

 

 

 

26

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

26

ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

261

Cheltuieli anticipate curente

261

Текущие расходы будущих периодов

 

 

 

 

262

Alte active circulante

262

Прочие оборотные активы

 

 

 

 

 

CLASA 3.CAPITAL PROPRIU

 

КЛАСС 3.  СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 

 

 

 

31

CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR

31

УСТАВНЫЙ И ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

 

 

 

 

311

Capital social

311

Уставный капитал

 

 

 

 

312

Capital suplimentar

312

Добавочный капитал

3121

Prime de aporturi

3121

Эмиссионный доход

3122

Diferenţe din anularea sau înstrăinarea părţilor sociale retrase

3122

Разницы от аннулирования или отчуждения изъятых долей участия

3123

Alte elemente de capital suplimentar

3123

Прочие элементы добавочного капитала

 

 

 

 

313

Capital nevărsat

313

Неоплаченный капитал

3131

Capital nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari

3131

Неоплаченный капитал по неоплаченным собственниками долям  участия

3132

Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi

3132

Неоплаченный капитал по покрытию убытков предыдущих лет

 

 

 

 

314

Capital neînregistrat

314

Незарегистрированный капитал

3141

Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii

3141

Незарегистрированные акции, выпущенные при создании общества

3142

Părţi sociale pînă la înregistrarea de stat a majorării capitalului social

3142

Доли участия до государственной регистрации увеличения уставногокапитала

 

 

 

 

315

Capital retras

315

Изъятый капитал

 

 

 

 

32

REZERVE

32

РЕЗЕРВЫ

 

 

 

 

321

Capital de rezervă

321

Резервный капитал

 

 

 

 

322

Rezerve statutare

322

Уставные резервы

 

 

 

 

323

Alte rezerve

323

Прочие резервы

 

 

 

 

33

PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)

33

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)

 

 

 

 

331

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

331

Поправки результатов прошлых лет

 

 

 

 

332

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

332

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

 

 

 

 

333

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

333

Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода

 

 

 

 

334

Profit utilizat al perioadei de gestiune

334

Использованная прибыль отчетного периода

 

 

 

 

335

Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile

335

Результат от перехода на новые нормативные акты по бухгалтерскому учету

336

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

336

Чистый профицит (чистый дефицит) отчетного периода

 

 

 

 

34

ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU

34

ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

 

 

 

 

341

Fonduri

341

Фонды

3411

Aporturi iniţiale ale fondatorilor organizaţiilor necomerciale

3411

Первоначальные вклады учредителей некоммерческих организаций

3412

Fondul de active imobilizate

3412

Фонд долгосрочных активов

3413

Fondul de autofinanţare

3413

Фонд самофинансирования

3414

Alte fonduri

3414

Прочие фонды

 

 

 

 

342

Subvenţii entităţilor cu proprietate publică

342

Субсидии субъектов с публичной собственностью

3421

Subvenţii aferente activelor imobilizate

3421

Субсидии по долгосрочным активам

3422

Alte subvenţii

3422

Прочие субсидии

 

 

 

 

343

Alte elemente de capital propriu

343

Прочие элементы собственного капитала

 

 

 

 

35

REZULTAT FINANCIAR TOTAL

35

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

 

 

351

Rezultat financiar total

351

Итоговый финансовый результат

 

 

 

 

 

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG

 

КЛАСС 4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

41

DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

41

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

411

Credite bancare pe termen lung

411

Долгосрочные кредиты банков

4111

Credite bancare în monedă naţională

4111

Кредиты банков в национальной валюте

4112

Credite bancare în valută străină

4112

Кредиты банков в иностранной валюте

4113

Datorii convertibile privind creditele bancare

4113

Конвертируемые обязательства по кредитам банков

4114

Alte credite bancare pe termen lung

4114

Прочие долгосрочные кредиты банков

 

 

 

 

412

Împrumuturi pe termen lung

412

Долгосрочные займы

4121

Împrumuturi din părţi neafiliate

4121

Займы от неаффилированных сторон

4122

Împrumuturi din părţi afiliate

4122

Займы от аффилированных сторон

4123

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

4123

Займы путем эмиссии облигаций

4124

Împrumuturi de la personalul entităţii

4124

Займы от персонала субъекта

4125

Datorii convertibile privind împrumuturile

4125

Конвертируемые обязательства  по займам

4126

Alte împrumuturi pe termen lung

4126

Прочие долгосрочные займы

 

 

 

 

413

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

413

Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу

 

 

 

 

414

Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

414

Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-сберегательных ассоциаци

4141

Depuneri de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

4141

Долгосрочные сберегательные вклады членов ссудо-сберегательных ассоциаций

4142

Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

4142

Проценты, относящиеся к долгосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-сберегательных ассоциаций

 

 

 

 

42

ALTE DATORII PE TERMEN LUNG

42

ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

421

Datorii comerciale pe termen lung

421

Долгосрочные коммерческие обязательства

4211

Datorii comerciale în ţară

4211

Коммерческие обязательства внутри страны

4212

Datorii comerciale în străinătate

4212

Коммерческие обязательства за рубежом

4213

Alte datorii comerciale

4213

Прочие коммерческие обязательства

 

 

 

 

422

Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung

422

Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам

4221

Datorii faţă de părţile afiliate din ţară

4221

Обязательства аффилированным сторонам внутри страны

4222

Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate

4222

Обязательства аффилированным сторонам из-за рубежа

4223

Alte datorii faţă de părţile afiliate

4223

Прочие обязательства аффилированным сторонам

 

 

 

 

423

Avansuri primite pe termen lung

423

Долгосрочные авансы полученные

4231

Avansuri primite din ţară

4231

Авансы, полученные в  стране

4232

Avansuri primite din străinătate

4232

Авансы, полученные из-за рубежа

 

 

 

 

424

Venituri anticipate pe termen lung

424

Долгосрочные доходы будущих периодов

4241

Subvenţii

4241

Субсидии

4242

Alte venituri anticipate pe termen lung

4242

Прочие долгосрочные доходы будущих периодов

 

 

 

 

425

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung

425

Долгосрочные целевые финансирование и поступления

 

 

 

 

426

Provizioane pe termen lung

426

Долгосрочные оценочные резервы

 

 

 

 

427

Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică

427

Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное ведение

 

 

 

 

428

Alte datorii pe termen lung

428

Прочие долгосрочные обязательства

 

 

 

 

 

CLASA 5. DATORII CURENTE

 

 

КЛАСС 5.  ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

51

DATORII FINANCIARE CURENTE

51

ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

511

Credite bancare pe termen scurt

511

Краткосрочные кредиты банков

5111

Credite bancare în monedă naţională

5111

Кредиты банков в национальной валюте

5112

Credite bancare în valută străină

5112

Кредиты банков в иностранной валюте

5113

Credite bancare în monedă naţională restante

5113

Просроченные кредиты банков в национальной валюте

5114

Credite bancare în valută străină restante

5114

Просроченные кредиты банков в иностранной валю те

5115

Alte credite bancare pe termen scurt

5115

Прочие краткосрочные кредиты банков

5116

Dobînzi aferente creditelor bancare

5116

Проценты по кредитам банков

 

 

 

 

512

Împrumuturi pe termen scurt

512

Краткосрочные займы

5121

Împrumuturi de la părţi neafiliate

5121

Займы от неаффилированных сторон

5122

Împrumuturi de la părţi afiliate

5122

Займы от аффилированных сторон

5123

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni

5123

Займы путем эмиссии облигаций

5124

Împrumuturi de la personalul entităţii

5124

Займы от персонала субъекта

5125

Alte împrumuturi pe termen scurt

5125

Прочие краткосрочные займы

5126

Dobînzi aferente împrumuturilor

5126

Проценты по займам

 

 

 

 

513

Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

513

Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам членов ссудо-сберегательных ассоциаций

5131

Depuneri de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

5131

Краткосрочные сберегательные вклады членов ссудо-сберегательных ассоциаций

5132

Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut

5132

Проценты, относящиеся к краткосрочным сберегательным вкладам членов ссудосберегательных ассоциаций

 

 

 

 

52

DATORII COMERCIALE CURENTE

52

ТЕКУЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

521

Datorii comerciale curente

521

Текущие коммерческие обязательства

5211

Datorii comerciale în ţară

5211

Коммерческие обязательства внутри страны

5212

Datorii comerciale în străinătate

5212

Коммерческие обязательства из-за рубежа

5213

Alte datorii comerciale

5213

Прочие коммерческие обязательства

 

 

 

 

522

Datorii curente faţă de părţile afiliate

522

Текущие обязательства аффилированным сторонам

5221

Datorii faţă de părţile afiliate din ţară

5221

Обязательства аффилированным сторонам внутри страны

5222

Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate

5222

Обязательства аффилированным сторонам из-за рубежа

5223

Alte datorii faţă de părţile afiliate

5223

Прочие обязательства аффилированным сторонам

 

 

 

 

523

Avansuri primite curente

523

Текущие авансы полученные

5231

Avansuri primite din ţară

5231

Авансы полученные в стране

5232

Avansuri primite din străinătate

5232

Авансы полученные из-за рубежа

 

 

 

 

53

DATORII CALCULATE CURENTE

53

ТЕКУЩИЕ НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

531

Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii

531

Обязательства персоналу по оплате труда

5311

Datorii salariale

5311

Обязательства по оплате труда

5312

Datorii faţă de deponenţi

5312

Обязательства депонентам

 

 

 

 

532

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

532

Обязательства персоналу по другим операциям

5321

Datorii faţă de titularii de avans

5321

Обязательства подотчетным лицам

5322

Datorii faţă de personal privind alte operaţii

5322

Обязательства персоналу по другим операциям

 

 

 

 

533

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

533

Обязательства по социальному и медицинскому страхованию

5331

Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

5331

Обязательства бюджету государственного социального страхования

5332

Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

5332

Обязательства фондам обязательного медицинского страхования

5333

Alte datorii privind asigurările sociale şi medicale

5333

Прочие обязательства по социальному и медицинскому страхованию

 

 

 

 

534

Datorii faţă de buget

534

Обязательства бюджету

5341

Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi profesională

5341

Обязательства по подоходному налогу от предпринимательской и профессиональной деятельности

5342

Datorii privind impozitul pe venit din salariu

5342

Обязательства по подоходному налогу от оплаты труда

5343

Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată

5343

Обязательства по подоходному налогу, удержанному у источника выплаты

5344

Datorii privind taxa pe valoarea adăugată

5344

Обязательства по налогу на добавленную стоимость

5345

Datorii privind accizele

5345

Обязательства по акцизам

5346

Datorii privind alte impozite şi taxe

5346

Обязательства по другим налогам и сборам

5347

Datorii privind sancţiunile

5347

Обязательства по санкциям

5348

Alte datorii faţă de buget

5348

Прочие обязательства бюджету

 

 

 

 

535

Venituri anticipate curente

535

Текущие доходы будущих периодов

5351

Subvenţii

5351

Субсидии

5352

Alte venituri anticipate curente

5352

Прочие текущие доходы будущих периодов

 

 

 

 

536

Datorii faţă de proprietari

536

Обязательства собственникам

5361

Datorii privind dividendele calculate

5361

Обязательства по начисленным дивидендам

5362

Datorii privind alte operaţii

5362

Обязательства по другим операциям

 

 

 

 

537

Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

537

Текущие целевые финансирование и поступления

 

 

 

 

538

Provizioane curente

538

Текущие оценочные резервы

 

 

 

 

54

ALTE DATORII CURENTE

54

 

ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

541

Datorii preliminate

541

Предстоящие обязательства

5411

Datorii preliminate privind decontările cu bugetul

5411

Предстоящие обязательства по расчетам с бюджетом

5412

Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

5412

Предстоящие обязательства по взносам обязательного медицинского страхования

5413

Datorii preliminate privind leasingul financiar

5413

Предстоящие обязательства по финансовому лизингу

5414

Alte datorii preliminate

5414

Прочие предстоящие обязательства

 

 

 

 

542

Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor

542

Обязательства по имущественному и личному страхованию

 

 

 

 

543

Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică

543

Текущие обязательства по имуществу, полученному в хозяйственное ведение

 

 

 

 

544

Alte datorii curente

544

Прочие текущие обязательства

5441

Datorii privind sancţiunile comerciale

5441

Обязательства по торговым санкциям

5442

Alte datorii calculate curente

5442

Прочие текущие

начисленные обязательства

 

 

 

 

 

CLASA 6.VENITURI

 

КЛАСС 6.ДОХОДЫ

 

 

 

 

61

VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

61

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

611

Venituri din vînzări

611

Доходы от продаж

6111

Venituri din vînzarea produselor

6111

Доходы от реализации продукции

6112

Venituri din vînzarea mărfurilor

6112

Доходы от реализации товаров

6113

Venituri din prestarea serviciilor

6113

Доходы от оказания услуг

6114

Venituri din executarea lucrărilor

6114

Доходы от выполнения работ

6115

Venituri din contracte de construcţie

6115

Доходы по договорам строительств а

6116

Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

6116

Доходы по договорам операционного и финансового лизинга (аренды, имущественного найма)

6117

Venituri din contracte de microfinanţare

6117

Доходы по договорам микрофинансирования

6118

Alte venituri din vînzări

6118

Прочие доходы от продаж

 

 

 

 

612

Alte venituri din activitatea operaţională

612

Другие доходы от операционной деятельности

6121

Venituri din ieşirea altor active circulante

6121

Доходы от выбытия других оборотных активов

6122

Venituri din sancţiuni

6122

Доходы от санкций

6123

Venituri din recuperarea prejudiciului material

6123

Доходы от возмещения материального ущерба

6124

Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere

6124

Доходы от излишков долгосрочных и оборотных активов, выявленных при инвентаризации

6125

Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat

6125

Доходы от списания обязательств с истекшим сроком исковой давности

6126

Alte venituri operaţionale

6126

Прочие операционные расходы

 

 

 

 

613

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate 

613

Доходы от процентов, относящихся к выданным ссудам/займам

6131

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen lung acordate

6131

Доходы от процентов, относящихся к долгосрочным выданным ссудам/займам

6132

Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate

6132

Доходы от процентов, относящихся к краткосрочным выданным ссудам/займам

616

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială

616

Доходы, относящиеся к целевым средствам

617

Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)

617

Другие доходы (за исключением доходов от экономической деятельности)

618

Venituri din activitatea economică

618

Доходы от экономической деятельности

 

 

 

 

62

VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI

62

ДОХОДЫ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

621

Venituri din operaţiuni cu active imobilizate

621

Доходы от операций с долгосрочными активами

6211

Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale

6211

Доходы от выбытия нематериальных активов

6212

Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale

6212

Доходы от выбытия долгосрочных материальных активов

6213

Venituri din ieşirea investiţiilor financiare pe termen lung

6213

Доходы от выбытия долгосрочных финансовых инвестиций

6214

Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare

6214

Доходы от выбытия инвестиционной недвижимости

6215

Venituri din ieşirea altor active imobilizate

6215

Доходы от выбытия других долгосрочных активов

6216

Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate

6216

Доходы от восстановления убытков от обесценения долгосрочных активов

6217

Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate

6217

Прочие доходы от операций с долгосрочными активами

 

 

 

 

622

Venituri financiare

622

Финансовые доходы

6221

Venituri din diferenţe de curs valutar

6221

Доходы от курсовых валютных разниц

6222

Venituri din diferenţe de sumă

6222

Доходы от суммовых разниц

6223

Venituri din redevenţe

6223

Доходы  в виде роялти

6224

Venituri din active imobilizate şi circulante intrate cu titlu gratuit

6224

Доходы от безвозмездно поступивших долгосрочных и оборотных активов

6225

Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi

6225

Доходы в виде дивидендов и участия в других субъектах

6226

Venituri din dobînzi aferente altor activităţii

6226

Доходы в виде процентов от других видов деятельности

6227

Alte venituri financiare

6227

Прочие финансовые доходы

 

 

 

 

623

Venituri excepţionale

623

Чрезвычайные доходы

6231

Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi

6231

Доходы от компенсации убытков от стихийных бедствий

6232

Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale

6232

Доходы от компенсации убытков от других чрезвычайных событий

6233

Alte venituri excepţionale

6233

Прочие чрезвычайные доходы

 

 

 

 

 

CLASA 7.CHELTUIELI

 

КЛАСС 7. РАСХОДЫ

 

 

 

 

71

CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE

71

РАСХОДЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

711

Costul vînzărilor

711

Себестоимость продаж

7111

Valoarea contabilă a produselor vîndute

7111

Балансовая стоимость реализованной продукции

7112

Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute

7112

Балансовая стоимость реализованных товаров

7113

Costul serviciilor prestate

7113

Себестоимость оказанных услуг

7114

Costul lucrărilor executate terţilor

7114

Себестоимость выполненных работ

7115

Costuri aferente contractelor de construcţie

7115

Себестоимость по договорам строительства

7116

Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)

7116

Себестоимость по договорам операционного и финансового лизинга (аренды, имущественного найма)

7117

Costuri aferente contractelor de microfinanţare

7117

Себестоимость по договорам микрофинансирования

7118

Alte costuri aferente veniturilor din vînzări

7118

Прочие затраты, связанные с доходами от продаж