Logare / Înregistrare

Curs valutar

EUR EUR
20,3339 0,0753
USD USD
16,5343 0,0432
RUB RUB
0,2862 0,0015
RON RON
4,3576 0,0162
Date: 21.03.2018
Source: BNM
 
Categorie: Modificări în legislaţie
Publicat în 03 August 2017 Afişări: 1336
Imprimare

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldovei

Ordin Nr. 103/56 din 3 iulie 2017

(Monitorul Oficial Nr. 244-251 din 14 iulie 2017)

 

În scopul stabilirii mecanismului de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat și în conformitate cu art.176 alin.(1) din Codul fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare:

Se emite Ordinul comun al ministrului finanțelor și ministrului mediului:

1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, conform anexei la prezentul ordin.

2. Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plățile pentru poluarea mediului încasate la conturile trezoreriale, până la
31 decembrie 2016.

3. Responsabilitatea executării prevederilor ordinului în cauză se pune în sarcina Instituțiilor implicate, în măsura și corespunzător obligațiilor impuse.

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, Ministerului Mediului www.mediu.gov.md.

 

MINISTRUl finanţelor         Octavian ARMAŞU

VICEMinistrul mediului     Ion APOSTOL

Anexă

la Ordinul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului

nr. 103/56 din 3 iulie 2017

 

Regulament

privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

 

I. Dispoziții generale

1.1 Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului (în continuare Regulament) stabilește modul de restituire a plăților pentru poluarea mediului plătite în plus sau eronat de către contribuabili, la cererea acestora.

1.2 Se supun restituirii în conformitate cu prevederile prezentului Regulament doar plata pentru poluare a mediului încasate la conturile trezoreriale până la 31 decembrie 2016.

II. Noțiuni utilizate

2.1 În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

restituirea mijloacelor bănești – acțiunea Ministerului Mediului în vederea transferării mijloacelor bănești constatate ca plată pentru poluare a mediului, plătite în plus sau eronat, conform legislației în vigoare;

sumă plătită în plus – suma pentru poluarea mediului achitată prin vărsare sau încasare, în cuantum mai mare decât cel prevăzut în conformitate cu legislația în vigoare;

document de plată – ordin de plată, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

cod IBAN (International Banc Account Number) – șir de caractere care identifică în mod unic la nivel internațional contul deschis la o bancă / trezorerie.

 

III. Procedura de solicitare a restituirii plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

3.1 Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la conturile trezoreriale se inițiază în baza cererii depuse de către contribuabil.

3.2 Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat se depune de către contribuabil la Ministerul Mediului.

3.3 Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, depusă de către contribuabili la Ministerul Mediului, va conține:

a) denumirea plătitorului;

b) codul fiscal al plătitorului;

c) adresa plătitorului, date de contact;

d) cuantumul sumei plăților pentru poluarea mediului, care urmează a fi restituită;

e) rechizitele bancare la care urmează a fi restituite mijloacele bănești.

3.4 La cerere se vor anexa documentele ce confirmă faptul achitării în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumei achitate, după cum urmează:

a) copia documentului de plată privind achitarea plății pentru poluarea mediului;

b) actul de verificare în original, a decontărilor privind plățile pentru poluarea mediului între contribuabil și organul vamal, în raza căreia acesta activează.

c) hotărâri executorii ale organelor de drept (în original sau copia autentificată conform legislației), după caz.

3.5 Cererea urmează a fi autentificată:

a) pentru persoanele juridice – prin semnătura administratorului sau a persoanelor cu funcții de răspundere ale acestuia;

b) pentru persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător cu statut de persoană fizică – prin semnătura acestuia sau a persoanei împuternicite în mod legal;

c) pentru persoanele fizice ce practică activitate independentă – prin semnătura contribuabilului plătitor sau a persoanei împuternicite în mod legal.

3.6 În cazul în care cererea contribuabilului nu întrunește toate condițiile necesare menționate în prezentul Regulament și se creează condiții de imposibilitate a restituirii sumei plătite în plus sau eronat, Ministerul Mediului în termen de 20 zile lucrătoare informează solicitantul, în scris, despre motivele în cauză.

3.7 Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării plăților. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă.

 

IV. Procedura de verificare și de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

4.1 Documentele de plată de restituire se întocmesc în strictă conformitate cu Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul Trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215 din 28.12.2015 cu toate modificările și completările ulterioare.

4.2 Determinarea plăților achitate în plus sau eronat stabilite la art.11 din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege) se exercită de către organul vamal, iar celelalte de către Ministerul Mediului.

4.3 La recepționarea cererii de restituire a plăților pentru poluarea mediului (anexa nr.1 la prezentul Regulament) achitate în plus sau eronat, recepționate de către Ministerul Mediului, ce țin de competența organului vamal în termen de până la 5 zile lucrătoare va expedia o copie către organul vamal.

4.4 Organul vamal va examina cererea de restituire a plăților pentru poluarea mediului și în termen de până la 10 zile lucrătoare va informa Ministerul Mediului despre sumele acceptate sau lipsa sumelor pasibile restituirii. Odată cu confirmarea existenței plății achitate în plus la plata pentru poluarea mediului, organul vamal va efectua înscrierile de rigoare în sistemul de evidență propriu, în scopul excluderii utilizării acestor sume pentru alte proceduri vamale.

4.5 În termen de până la 3 zile lucrătoare de la confirmarea de către Serviciul Vamal a soldului existent, Ministerul Mediului va informa Serviciul Fiscal de Stat despre inițierea procedurii de restituire a sumei achitată în plus sau eronat.

4.6 În cazul în care solicitantul are restanțe la bugetul public național, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat vor întreprinde măsurile de rigoare ce se impun conform legislației în vigoare, inclusiv perceperea prin modalitățile de executare silită a obligațiilor la buget.

4.7 În termen de până la 3 zile lucrătoare de la confirmarea sumelor spre restituire, Ministerul Mediului va perfecta documentul de plată în vederea restituirii sumei achitată în plus sau eronat și le va prezenta Trezoreriei Teritoriale Chișinău - bugetul de stat.

4.8 Ministerul Finanțelor, după verificarea informației privind beneficiarii și sumele ce urmează a fi restituite, va transfera la codul IBAN al Ministerului Mediului mijloacele bănești necesare în modul stabilit pentru efectuarea procedurii de restituire.

4.9 Trezoreria Teritorială Chișinău - bugetul de stat, în termen de până la 3 zile lucrătoare, va executa documentele de plată prezentate de Ministerul Mediului și respectiv mijloacele bănești vor fi restituite la contul bancar al contribuabilului.

Anexa nr.1

la Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

 

Cerere

privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

nr.________ din ______________________

(numărul şi data cererii conform corespondenței de ieșire a contribuabilului)

 

Contribuabilul_______________________________________________________________

(denumirea/numele, prenumele contribuabilului)

codul fiscal ___________________________________ date de contact__________________

adresa _____________________________________________________________________

solicită restituirea sumei de ___________________________________________________lei

____________________________________________________________________________

(cu cifre şi litere cuantumul total al sumei plătite în plus sau a sumei, care conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită)

La contul IBAN _____________________________________________________________

 

La cerere sunt anexate următoarele documente (se indică denumirea, numărul şi data documentelor care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget sau dreptul la restituire, numărul de file, alte date după necesitate):

 

1._________________________________________________________________________;

2._________________________________________________________________________;

3._________________________________________________________________________;

4._________________________________________________________________________;

5._________________________________________________________________________.

______________________

(semnătura persoanei responsabile a contribuabilului)

Comentarii  

 
0 #32 Homerdoova 19-02-2018 15:18
The popularity of tattoos among celebrities also further encourages this group to have tattoos. The old school type are generally combined with symbols including flames, arrows, flowers, cross and crown.
Without these components, you do not turned into a good violinist. Guys it's not just drum machine software, it's really a full music production lab.
directed by Mike Nichols, and every couple of years Mike and I come upon one another and catch up on our lives. It has a large audience backing and pays homage to radio programs from the past, in all of the genres from sketch comedy, to music programs that attracted many inside past.
Citat
 
 
0 #31 Homerdoova 19-02-2018 11:22
It is custom-built just for your day and superior to another roped-off or 'press area' VIP zone provided by other organizers. Going shopping was one in the favourite "hobbies" for females all over the world, these days they choose to do other things.
At the lessons Naples is providing for the public it's possible to take part in the instruments from the selection of European manufacturers. You could get this at a contest you host, but not with a studio where you might have to pay more for a custom tattoo design.
The lighting necessary for an energy point presentation differs from the others from one that needs in a interactive video hall. It has a large audience backing and pays homage to radio programs with the past, in all of the genres from sketch comedy, to music programs that attracted many within the past.
Citat
 
 
0 #30 Homerdoova 19-02-2018 10:01
The popularity of tattoos among celebrities also further encourages this group to get tattoos. One sheet of mat board measures 32" x 40" and will produce four 16" x 20" mats or two 20" x 24" mats.
They are not time for your web site anymore and were only a once visit. Specifically, know how to play lots of the major, minor and dominant seventh chords.
The lighting essential for an electrical point presentation differs from the others derived from one of that needs in a very video chat hall. I didn't wish to your investment way my oldest daughter employed to stick out her tongue or the way my youngest son employed to love wearing his daddy's baseball caps over his head.
Citat
 
 
0 #29 Homerdoova 19-02-2018 08:42
It is regarded as among the best way to connect to people and establish a cordial and lasting relationship. One sheet of mat board measures 32" x 40" and may produce four 16" x 20" mats or two 20" x 24" mats.
If you are facing this kind of situation, you'll want flash animation integrated into the website that's useful along with appealing for online visitors. Guys it's not just drum machine software, it's a greater portion of a full music production lab.
If you are a tattoo designer, your better opportunities can be purchased on the net, or you can choose a tattoo shop in your area and work there for that owner of a shop, a year out an arrangement with him to showcase your designs. I didn't wish to forget the way my oldest daughter employed to jump out her tongue or even the way my youngest son utilized to love wearing his daddy's baseball caps over his head.
Citat
 
 
0 #28 Homerdoova 19-02-2018 07:26
Another version from the Latin cross may be the 3-Step Cross, where in the bottom with the cross are 3 steps signifying a pathway of faith, hope and love. As long as you hold a zealous passion about this form of apparel, you'll probably get yourself a lot of fun from the ciel Phantomhive cosplay.
If you are facing such a situation, you must have flash animation integrated into the site which can be useful as well as appealing for online visitors. Specifically, learn how to play a lot of the major, minor and dominant seventh chords.
So, some standing instructions, some important workable tips have to be then the person holding searching for camera. It has a large audience backing and pays homage to radio programs in the past, in all of the genres from sketch comedy, to music programs that attracted many inside past.
Citat
 
 
0 #27 Homerdoova 19-02-2018 06:05
At the lessons Naples is offering for that public you are able to take part in the instruments from your selection of European manufacturers. As long as you hold a zealous passion about it kind of apparel, you'll probably get a large amount of fun out of your ciel Phantomhive cosplay.
In Cancun, there exists a general set of guidelines allotted to tipping that can help you redirect your focus from your logistics of tipping, to your vacation. Specifically, know how to play a lot of the major, minor and dominant seventh chords.
Every persopn web-sites the IPod understand that they're able to doownload snogs on the IPod, but many peole are not aware of how. I didn't need to ignore the way my oldest daughter utilized to jump out her tongue or even the way my youngest son accustomed to love wearing his daddy's baseball caps over his head.
Citat
 
 
0 #26 Homerdoova 19-02-2018 04:50
It is viewed as one of the best way to interact with people and set up a cordial and long lasting relationship. Going shopping was one in the favourite "hobbies" for females all over the world, the good news is they choose to do other things.
At the lessons Naples is offering to the public you'll be able to play the instruments from your variety of European manufacturers. Guys this is not just drum machine software, it's more of a complete music production lab.
If you are a tattoo designer, your best opportunities can be found on the internet, or you can get a tattoo shop in your city and work there for that owner of a shop, after working out a deal with him to showcase your designs. I didn't wish to your investment way my oldest daughter utilized to stand out her tongue or perhaps the way my youngest son utilized to love wearing his daddy's baseball caps over his head.
Citat
 
 
0 #25 Homerdoova 19-02-2018 03:33
At the lessons Naples offers for the public it is possible to play in the instruments from the selection of European manufacturers. Going shopping was one from the favourite "hobbies" for girls across the world, however they decide to do other things.
They are not returning to your web site anymore and were just a 1 time visit. You could get this at the contest you host, however, not with a studio where you might have to pay more for a custom tattoo design.
directed by Mike Nichols, and each several years Mike and I come upon the other and catch up on our lives. However, this style was way too traditional and conventional for Picasso.
Citat
 
 
0 #24 Homerdoova 19-02-2018 01:00
The popularity of tattoos among celebrities also further encourages this group to get tattoos. The old school type are generally along with symbols such as flames, arrows, flowers, cross and crown.
Without all these components, you do not become a good violinist. Because of HTC originally purchased their 50 percent stake for $300 million, Beats bought their 25 percent share back in the same equivalent price, $150 million.
Victory is achieved if your opponent is knocked down and unable to wake up before the referee counts to ten (a Knockout, or KO) or if the opponent is deemed too injured to keep (a Technical Knockout, or TKO). I didn't wish to your investment way my oldest daughter employed to stand out her tongue or the way my youngest son accustomed to love wearing his daddy's baseball caps over his head.
Citat
 
 
0 #23 Homerdoova 18-02-2018 23:45
Also, you won't make sure they are satisfying or dazzling as the first time. The ultimate Scrapbooking tool, computers may help in pre-designing each and every page.
In Cancun, there exists a general set of guidelines assigned to tipping that will help you redirect your focus through the logistics of tipping, back to your vacation. Specifically, learn how to play lots of the major, minor and dominant seventh chords.
The lighting required for an energy point presentation is different in one that requires inside a video chat hall. However, this style was too traditional and conventional for Picasso.
Citat
 

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

шаблоны joomla